KILTUSYI

KILTUSYI

9
MS-06C-6/R6 KSM-1

MS-06C-6/R6 KSM-1

近接戦闘には、マシンガン・ヒートホーク・バズーカで対応し、遠…