F90 高機動高火力パック
  • 216
  • 0

F90 高機動高火力パック

mMG F90と旧キットとプラ板とパテの合成物

バックショット

手持ち武器は小型VSBR

高加速形態

  • サイトの埋め込み

コメント0件

コアガンダム ケストレルアーマーver1…

新着ガンプラ作品

  • 0
  • rating_star13
  • 80