• 936
  • 0

Hi-vガンダムhws仕様

RGhi-vガンダムをRGvガンダムのhwsキットでhws化してみました

やっぱりRGのhi-vとvガンダムのキットは神作ですな

コメント

5
Hi-vガンダム

Hi-vガンダム

紫で作って見ました